POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.DOSTAWY.AKASHIA.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.dostawy.akashia.pl.

 1. Administrator

1.1     Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej jest spółka Coolturalni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000499230, NIP: 9512377304 ("Administrator").

1.2     Administrator jest odpowiedzialny za wykorzystywanie Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; "RODO"), a w niektórych przypadkach także zgodnie z umową zawarta pomiędzy Państwem a Administratorem.

 1. Dane kontaktowe

2.1     W sprawach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, numer telefonu bądź listownie pod poniższym adresem.

e-mail: sienna@akashia.pl

numer telefonu: 22 636 67 67

adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

 1. Zakres, cel i podstawa praw-na przetwarzania danych

3.1     Administrator gromadzi i przetwarza wyłącznie dane dobrowolnie podane bezpośrednio przez użytkownika strony internetowej.

3.2     Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania z Państwem kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania.

3.3     Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą; w zakresie danych podanych dodatkowo podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.4     W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

3.5     Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

3.6     W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

3.7     Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Administrator wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe: dane dotyczące lokalizacji, adres IP lub identyfikatory aplikacji, rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia, język strony internetowej.

 1. Odbiorcy danych

4.1     W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym.

4.2     Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie, udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4.3     Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.4     Gdyby Państwa dane osobowe zostały przekazane do innego kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych, stosujemy standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską lub inne mechanizmy przekazywania danych zgodne z miejscowymi przepisami, takie jak zgoda, w celu zapewnienia adekwatnego lub takiego samego poziomu ochrony Państwa danym osobowym, jak poziom ochrony stosowany w kraju pochodzenia danych.

 1. Okresy przechowywania danych osobowych

5.1     Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. składanie zamówień, odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych.

5.2     Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

6.1     Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

6.2     Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest istotne dla Administratora. Administrator podejmuje środki prawne, techniczne i organizacyjne, jakie uważa za niezbędne do zachowania poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz przestrzega odpowiednich obowiązków i wyjątków określonych w obowiązujących przepisach.


PFR