Regulamin strony sprzedażowej Restauracji Akashia pod adresem dostawy.akashia.pl

Zamów Sushi Online

§ 1 
Postanowienia ogólnie

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi przez Coolturalni Sp. z o.o. z siedzibą w w Warszawie przy ulicy Siennej 39, Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000499230. Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług i posada numer NIP: 951-23-77-304, która prowadząc działalność dokonuje w ramach sklepu dostępnego pod adresem http://dostawy.akashia.pl sprzedaży dań oraz napojów na podstawie zamieszczonego na wyżej wymienionej stronie menu, zwany dalej sprzedającym.
2. Świadczone usługi dotyczące szczególności potraw kuchni japońskiej i napojów. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu.
3. Strona dostępna jest pod adresem internetowym: http://dostawy.akashia.pl
4. Obługa zamówień klienta będzie odbywała się w Warszawie przy ul. Siennej 39 w Warszawie

§ 2
Zamówienia

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego na stronie WWW sprzedającego.
2. Kupujący posiada prawo wyboru trzech sposób realizacji zamówienia:
A. Dostawa do klienta pod wskazany adres
B. Odbiór osobisty z restauracji przy ul. Siennej 39
C. Przygotowania dań na określoną godzinę do zjedzenia na miejscu
3. Kupujący w chwili złożenia zamówienia akceptuje warunki dostawy zamieszczone w poniższym regulaminie
4. Dopuszczalne jest składanie zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 636-67-67
5. Sprzedawca zastrzega iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 11:00 do godziny 21:00.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail, podany podczas procesu rejestracji konta, potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły zamówienia. Informacje te są również widoczne w profilu klienta dostępnym na stronie dostawy.akashia.pl
7. Klient może otrzymać odmowę realizacji zamówienia w szczególności wówczas, gdy:
- zamiany towar jest aktualnie niedostępny
- dane kupujące są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości
- kupujący nie odebrał poprzedniego zamówienia
- pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podane przez kupującego lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z kupującym na podany adres e-mail lub numer telefonu

§ 3
Dostawa i płatność

1. Sprzedający, dostarcza Towar kupującemu pod wskazany adres zgodnie z danymi wprowadzanymi przez Kupującego przy składania zamówienia.
2. Maksymalny czas dostawy produktów to 180 minut od momentu potwierdzenia zamówienia.
3. W przypadkach kiedy czas dostawy może przekroczyć 180 minut od momentu potwierdzenia zamówienia, sprzedawca może kontaktować się z Klientem telefonicznie i określić przybliżony czas zamówienia. Klient, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty . W przypadku odmowy przyjęcia przez klienta zmodyfikowanej oferty umową sprzedaży nie dochodzi do skutku. W przypadku dokonania wpłaty poprzez system online, pieniądzę zostaną zwrócone do klienta w ciągu 3 dni roboczych.
4. W przypadku podanie przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych do odbioru złożonego zamówienia uniemożliwiających dostarczenie zamówienia, czy też w przypadku nieobecności Kupującego lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia, kosztami zamówienia wraz z kosztem dostawy zostanie obciążony Kupujący.
5. Koszty dostawy zamówienia okreslane są automatycznie na podstawie wskazanego przez Kupującego w formularza zamówienia.
6. Kupujący ma do wyboru poniższe metody płatności
A. Płatność gotówka przy odbiorze
B. Przelew za pomocy przelewy24.pl bezpośrednio z poziomu strony sklepu
C. Za pośrednictwem PayPala bezpośrednio z poziomu strony sklepu
7. Ceny towarów znadujące się na stronie sklepu Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz towaru, ale z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kupującego w sytuacji potwierdzonego lub opłaconego już zamówienia.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Warunki korzystania z cen rabatowych będą odpwiednio zamieszczane na stronie dostawy.akashia.pl
9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura.
10. Wygląd rzeczywisty oferowanych dań może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na zdjęcia zamieszczonych na stronie dostawy.akashia.pl

§ 4
Reklamacje i zwroty


1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
2. Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - KC

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.09.2014 r.